Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. B2C: het bedrijfsmodel waarbij een onderneming producten of diensten verkoopt aan consumenten;
 3. B2B: het bedrijfsmodel waarbij een onderneming producten of diensten verkoopt aan andere ondernemingen;
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 5. Bedrijf: een organisatie actief in de productie en/of het aanbieden van goederen of diensten;
 6. Overeenkomende partij: De partij die met ondernemer een (koop)overeenkomst afsluit;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 14. Algemene Voorwaarden: De onderhavige regels die gelden als een klant iets bij Boeren voor Buren koopt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Stichting Boeren voor Buren Herengracht 449a 1017 BR Amsterdam, E-mailadres: info@boerenvoorburen.nl, KvK-nummer: 78054915, RSIN: 861247966.
Wanneer er in deze algemene voorwaarden naar ‘ondernemer’ wordt verwezen, wordt er ten alle tijden verwezen naar Boeren voor Buren

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel B2C als B2B, tenzij anders aangegeven.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument/bedrijf.
 3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de overeenkomende partij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de overeenkomende partij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de overeenkomende partij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door deze partij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de overeenkomende partij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de overeenkomende partij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van verzending;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. De mogelijkheid tot/voorwaarden aan het annuleren van een bestelling;
  5. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  6. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  7. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  8. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  9. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  10. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  11. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; en
  12. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
  13. Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
 7. De mogelijkheid om onze producten te laten bezorgen/verzenden is enkel een optie voor overeenkomsten die onder het B2B ondernemingsmodel vallen.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de overeenkomende partij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomende partij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de overeenkomende partij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de overeenkomende partij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de overeenkomende partij de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de overeenkomende partij op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de overeenkomende partij met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de overeenkomende partij van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de overeenkomende partij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
  7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:

 1. Bij aankoop van producten geldt er voor de consument (uitsluitend B2C) het herroepingsrecht. Dit houdt in dat de consument een koopovereenkomst in principe binnen 14 dagen zonder opgave van redenen kan ontbinden. Echter, ondernemer verkoopt producten die snel bederven en/of een beperkte houdbaarheid hebben. Hierdoor vallen ze onder de wettelijke uitsluitingsgrond van het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230p sub f. Het is vanwege de aard van de producten dan ook niet mogelijk de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden. Consumenten kunnen zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.


Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat;
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 8 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Indien het product niet voldoen aan hetgeen wat de consument ervan mag verwachten, heeft de consument recht op wettelijke garantie;
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 2 dagen na inbezitneming aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 5. Bovenstaande voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten die onder het B2C ondernemingsmodel vallen, omdat wettelijke garantie onder het consumentenrecht valt. In geval van overeenkomsten die onder het B2B ondernemingsmodel vallen, kunnen er in de verkoopovereenkomst afspraken gemaakt worden betreffende garantie.


Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De overeenkomende partij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.


Artikel 10 – Betaling

 1. In de regel dient de overeenkomende partij bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand te betalen met behulp van Ideal of een andere op de website van Boeren voor Buren aangegeven betalingsmethode;
 2. Indien de overeenkomende partij om wat voor reden dan ook niet direct bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand betaald heeft, dienen de door de overeenkomende partij verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de producten geleverd worden;
 3. In geval van wanbetaling van de overeenkomende partij heeft Boeren voor Buren, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de overeenkomende partij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Hieronder vallen in ieder geval de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente over het verschuldigde bedrag.


Artikel 11 – Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo’s, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Boeren voor Buren, dan wel bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft;
 2. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.


Artikel 12 – Privacy

 1. Boeren voor Buren verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens;
 2. Persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn;
 3. Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@boerenvoorburen.nl. Voor meer informatie over privacy, zie ons privacy beleid


Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van ondernemer, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ondernemer of diens (vrijwillige)medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen ondernemer verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn;
 2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van ondernemer en/of onze bestuurders;
 3. In geval van overmacht, kan en hoeft ondernemer overeengekomen afspraken met jou niet na te komen. Met overmacht bedoelen we: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming van onze overeenkomst met jou tijdelijk of blijvend verhindert, zoals bijvoorbeeld ook gebrek aan grondstoffen, werkstakingen, personeelstekort, oorlog, onlusten, natuurrampen, pandemieën of epidemieën en maatregelen naar aanleiding daarvan, stroomstoring, storing in (tele)communicatielijnen, storingen in de verbinding met het internet, malware of hacks, storingen in netwerken en apparatuur, brand, ontploffing, waterschade, overstroming, blikseminslag en andere natuurrampen en calamiteiten, en tekortkomingen van hulppersonen en/of leveranciers van ondernemer;
 4. Indien ondernemer zich op overmacht beroept, mag de overeenkomende partij haar overeenkomst met ondernemer opzeggen en worden bedragen die de overeenkomende partij al heeft betaald, teruggestort. Er is dan geen recht op schadevergoeding of een andere oplossing.


Artikel 14 – Bezorging

 1. De volgende bepalingen zijn enkel van toepassing om overeenkomsten die onder het B2B ondernemingsmodel vallen;
 2. De tijdsvensters voor bezorging zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen afwijken;
 3. In bepaalde gevallen kan ondernemer extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster;
 4. Wij bezorgen op het adres dat je op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline aan ons hebt doorgegeven. De deadline is tot 12 uur ’s middags de dag voor de levering. Haal je de deadline niet? Neem dan contact met ons op via info@boerenvoorburen.nl;
 5. Je draagt er zorg voor dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening;
 6. In het geval van een vertraagde bezorging (buiten het aangegeven tijdslot) zal de consument hiervan op de hoogte worden gehouden.


Op alle overeenkomst tussen ondernemer en overeenkomende partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Boeren voor Buren – 1 november 2023

Translate »